วิชาพื้นฐาน

นางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์
หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
(วิชาวิทยาศาสตร์)
นายสถิต สมกาศ
(วิชาพละศึกษา)
นายสุริยนต์ ศรีชมภู
(วิชาพละศึกษา)
นายสรศักดิ์ รุ้งดี
(วิชาคณิตศาสตร์)
นางสาวอนิศรา จันทะกูล
(ภาษาต่างประเทศ)
(วิชาภาษาอังกฤษ)
นางสาวพุทธิมา พัทร์ทิพากร
(ภาษาต่างประเทศ)
(วิชาภาษาจีน)
นางสาวอรวรรณ แซ่ลิ่
(ภาษาต่างประเทศ)
(วิชาภาษาจีน)
นางสาวศุภมาส ผลศุภรักษ์
(ภาษาต่างประเทศ)
(วิชาภาษาจีน)
นางเพชรแท้ พุทธะ
(วิชาภาษาไทย)
นางสาวนุตนลิน อุ่นชัยเทพ
(วิชาภาษาไทย)
(แนะแนว)