ผู้บริหารวิทยาลัย

นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ
นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
ผู้อำนวยการ
นางสาวอนิศรา จันทะกูล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายสุริยนต์ ศรีชมภู
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
นายการัณยภาส
ศรีบุญยทรรศน์
หัวหน้าฝ่ายแผนและความ
ร่วมมือ