เจ้าหน้าที่

-----
-----
นางสาวหนู ไทยใหญ่
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
นางสาวอาหน่อย เบเชกู่
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)