ประวัติ

ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเดิมชื่อ โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชน สังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำ ตำบล โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ นายเจริญ ปรีดีพจน์ ได้เล็งเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการครองชีพและอนาคตของชาวจีน อพยพในเขต ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ลูกหลานชาวจีนเหล่านี้อยู่ในฐานะค่อนข้างยากจน ด้อยโอกาสที่จะได้ เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับกลางและระดับสูงต่อไป หลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับ ก็ต้องเข้า สู่สังคมหางานทำเพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวซึ่งความรู้ที่ได้เรียนมาก็ไม่สามารถก้าวหน้าในการ ประกอบอาชีพได้ และไม่เพียงพอต่อการยังชีพในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อในระดับสูงนั่นเอง และมิใช่เฉพาะลูกหลานชาวจีนเท่านั้น บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนใน โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สายแห่งนี้ ทางโรงเรียนก็เปิดรับทั่วไปเช่นกัน เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนได้ยึด เอาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเน้นการใช้ภาษาจีนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ซึ่งต่อไปในอนาคตภาษาจีนจะเป็นภาษาทางธุรกิจต่อไป ดังนั้นเยาวชนจึงไม่สมควรที่ จะหยุดยั้งการใฝ่หาความรู้ และควรจะส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อไปในระดับสูง จากแนวคิดดังกล่าว นายเจริญ ปรีดีพจน์ ได้ประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครูใหญ่ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้สอนภาษาจีนในระดับมัธยมต้น ในเขตจังหวัดเชียงราย จึงได้ตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สายขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นสาธารณะกุศล และให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นได้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิ ชื่อ "มูลนิธิบ้านถ้ำ” และได้รับอนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อ วันที่ ๒มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จากนั้นจึงดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน และขอใบอนุญาต จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิบ้านถ้ำ ได้ดำเนินการรณรงค์หาทุนทรัพย์มาสร้างอาคาร จนได้ อาคารเรียนสามชั้น จำนวน ๑ หลัง หอประชุมขนาด บรรจุได้ ๘๐๐ คน จำนวน ๑ หลัง ห้องสมุดชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง ตลอดจนหอพักที่ทันสมัยเป็นหอพักชาย ๑ หลัง หอพักหญิง ๑ หลัง โรงเก็บรถ ๑ หลัง เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และสร้างสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตระกร้อ สนามบาสเกตบอลอีกประเภทละ ๑ สนาม จัดทำถนน สาธารณูปโภคภายในทุกอย่าง อีกทั้งการสรรหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พอเพียงสำหรับผู้เรียน และในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย ได้สถาปนาเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย