สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธีรพัฒน์ กุสาปัน
หัวหน้าสาขาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวณิรภา วงค์คำมูล
ครูสาขาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวกนกวรรณ ทาคำมา
ครูสาขาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอสมาภรณ์ ศรีวิลาศ
ครูสาขาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ
นายชวลิต แก้วหลวง
ครูสาขาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ