ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา

            1. ปรัชญา "คุณธรรมนำวิชาการ โดยอธิบายจากคำกล่าวที่ว่า "ยึด นศีลธรรม ปัญญา-พการท ศิลป์น้อมนำ กิจกรรมโดดเด่น ทั้งนี้ยึดมั่นให้ผู้เรียนได้เป็น คนเก่ง คนดี มีความสุข โดยทางวิทยาลัยยึดมั่นคุณธรรมในการ พัฒนาผู้เรียน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในวิชาชีพ 8 ข้อ คือ ผู้เรียนจะต้อง มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญู มีความเมตตา สัจจธรรม มีความรักใคร่สามัคคี มีความยุติธรรม ไร้ความขัดแย้ง รักสันติ
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายใต้เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทุกด้าน มี ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะในด้านวิชาชีพ และการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งใช้ภาษาจีนเป็นภาษาธุรกิจ และ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ด้วย อีกทั้งนักเรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ไม่รู้ใฝ่เรียนมี ความสามารถสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีพ และการศึกษาต่อ เป็น ผู้นำและผู้ตามที่ดินระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์ธรรมชาติสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรม หลากหลายได้อย่างมีความสุข เพื่อให้บรรลุตามโทรทัศน์ และปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งกำหนด คุณลักษณะพึงประสงค์ขยะผู้เรียนทุกคน ที่จบการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายไว้ดังนี้
1. มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 2.ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีคุณธรรมจริยธรรม 4. เป็นผู้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และทันต่อเหตุการณ์ 5. เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีนระบอบประชาธิปไตย 6. เป็นผู้หวงแหน และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. เป็นผู้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ พร้อมที่อุทิศตนรับใช้และช่วยเหลือ

            2. คำขวัญวิทยาลัย "วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเมื่อ นักเรียนสำเร็จการศึกษาก็สามารถไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และวิทยาลัยได้มีการ จัดการเรียน การสอนโดยเน้นภาษาจีน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนสามารถพูด สื่อสาร ภาษาจีนเพื่อเข้า สู่สังคม เศรษฐกิจก้าวต่อไป โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามศีลธรรมที่ดีงาม

            3. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองท้องถิ่น เน้นวิชาชีพ และภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดสารเสพติด ใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์

            4. พันธกิจของสถานศึกษา 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม 2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นสำคัญ 3. พัฒนาครูและบุคลากรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 4. พัฒนาคุณภาพและโครงสร้างสถานศึกษาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

            5. อัตลักษณ์ของผู้เรียน “ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม”

            6. เอกลักษณ์ของวิทยาลัย “มีทักษะทางด้านภาษาจีน”

            7. ยุทธศาสตร์
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการ และวิชาชีพ
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีคุณภาพ
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            8. เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ ตามความต้องการของสังคม 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4. สถานศึกษาผ่านการรับรอง และประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก