สาขาการตลาด

นางสาวพรรณทิวา อิ่นภา
หัวหน้าสาขาการตลาด
นายการัณยภาส
ศรีบุญยทรรศน์
ครูสาขาการตลาด
นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย
ครูสาขาการตลาด
/ค้าปลีก
นางสาวจิรฐา จายสละ
ครูสาขาการตลาด
นายประเสริฐ ก้างออนตา
ครูสาขาการตลาด