ผลงานครู

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 จากคำกล่าวที่ท่านผู้อำนวยการกล่าวไว้ว่า ให้ครูช่วยกันดูแลนักเรียน ช่วยกันทำงานอย่างสามัคคี มีน้ำใจต่อกันและกัน